MEN Ủ CÁ – Ủ PHÂN CÁ KHÔNG MÙI HÔI

30.000

Men ủ cá emzeo là dòng chế phẩm vi sinh vật có chức năng thủy phân protein, dinh dưỡng của cá thành chất dễ tiêu hóa cho cây trồng và khử sạch mùi hôi sinh ra trong quá trình ủ phân cá